OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 Táto stránka má za úlohu Vám poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickej osoby, ak ste ako návštevník webovej stránky www.ajlavmjuzik.com prejavili záujem o služby alebo zasielanie Newslettera prevádzkovateľa a správcu stránky www.ajlavmjuzik.com, alebo ak ste ako návštevník prejavili záujem a správcu stránky www.ajlavmjuzik.com:

spoločnosti ajlávmjuzik s.r.o., so sídlom Stromová 6, 831 01 Bratislava, IČO: 47529610, DIČ: 20240115763, neplatca DPH, zapísaný v Obchodnom registri Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 110-184258, email: info@ajlavmjuzik.com, tel.: +421 905 747 375, kontaktná osoba: Miroslav Gajdoš (ďalej len “Spoločnosť alebo aj Prevádzkovateľ).

Spoločnosť nemenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME:

Emailová komunikácia

Ak nadviažete komunikáciu so Spoločnosťou ako návštevník webovej stránky www.ajlavmjuzik.com prostredníctvom kontakného formulára alebo zaslaním priameho emailu na info@ajlavmjuzik.com, prípadne zaslaním správy cez sociálnu sieť facebook alebo akýmkoľvek iným spôsobom, Spoločnosť bude spracúvať len relevantné bežné osobné údaje, ktoré sami poskytnete Spoločnosti.

Spoločnosť spracúva osobné údaje o klientoch. Spracúvané sú osobné údaje, ktoré Spoločnosti sami poskytnete, v prvom rade pri zadaní dopytu prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailu. Tieto údaje zahŕňajú menovite najmä emailovú adresu, prípadne meno a priezvisko, titul, telefónne číslo a informáciu o tom, o akú službu máte záujem.

Facebook

Ak pre kontaktovanie Spoločnosti využívate sociálnu sieť Facebook, umožníte Spoločnosti tiež prístup k Vášmu profilu, ktorý môže obsahovať aj Vami zverejnený údaj o dátume narodenia, údaj o o aktuálnom mieste pobytu. Súčasťou Vášho verejného profilu je Vaše meno, priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

Cookies

Ak ste na Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, Spoločnosť zbiera tiež údaje získané prostredníctvom cookies. O používaní cookies a účele ich používania na webovej stránke je Spoločnosť povinná Vás informovať. Informáciu o používaní cookies môžete nájsť v dolnej časti stránky použitím nasledovného textu: „tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. používaním tohto webu súhlasíte s pravidlami o bezpečnosti a súkromí.“

Súbory cookies sú malé textové súbory,ktoré zlepšujú používanie webovej stránky.

Cookies umožňujú informovať Spoločnosť o tom, aké časti webovej stránky www.ajlavmjuzik.com verejnosť navštevuje, pomáhajú Spoločnosti merať efektivitu reklám a webových hľadaní a poskytujú pohľad na správanie návštevníkov. Na základe týchto informácií môže potom Spoločnosť zlepšovať svoje služby a skvalitňovať komunikáciu, lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás zaujíma.

Na našich portáloch používame tieto cookies:

 • Základné: umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov;
 • Prevádzkové: slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu;
 • Cookies tretích strán: vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Newsletter

Newsletterom je o zasielanie noviniek Spoločnosti o  pripravovaných projektoch a podujatiach, workshopoch, besedách a zasielali Vám na o informácie o ich konaní spolu s pozvánkou (ďalej len „novinky“ alebo „Newsletter“).

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb, –  záujemcov o zasielanie Newslettera v rozsahu emailová adresa.

Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba na účel zasielania Newslettera Spoločnosti dobrovoľne a Spoločnosť ich na tento účel spracúva v súlade s Článkom 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), teda na základe súhlasu dotknutej osoby.

ÚČELY, PRE KTORÉ SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE:

 

Tieto osobné údaje Spoločnosť spracúva na účel vybavenia Vašej emailovej požiadavky /objednávky a na plnenie zmluvy, ktorú ste si u Spoločnosti objednali.

Spracovanie údajov v tomto prípade znamená všetky činnosti od zaevidovania Vášho emailového dopytu/objednávky, jeho spracovanie vrátane vypracovania cenovej ponuky a zaslanie cenovej ponuky spolu s priloženým formulárom späť na Vašu emailovú adresu. Následne potom, čo s cenovou ponukou súhlasíte (na znak čoho nám prostredníctvom emailu zašlete vyplnený formulár a Váš súhlas s cenou), Vám Spoločnosť vypracuje písomnú dokumentáciu a tú spolu so zálohovou faktúrou a pokynmi Vám zašle na email. Po doručení podpísaných dokumentov, Spoločnosť zrealizuje všetky potrebné kroky k úspešnému poskytnutiu objednanej služby.

V prípade uzatvorenia zmluvy, Vaše osobné údaje Spoločnosť spracuje tiež na účel vyhotovenia zálohovej faktúry a faktúry a na účel vedenia účtovníctva Spoločnosti. V prípade, ak by Spoločnosť evidovala neuhradenú pohľadávku z poskytnutej služby, Spoločnosť spracuje relevantné osobné údaje na účelvymoženia pohľadávky.

Účelom používania cookies:

 • pre fungovanie webovej stránky a na analytické účely (meranie návštevnosti webovej stánky, prezeraných službách, ďalšej aktivite na webovej stránke, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky;
 • marketingové účely: pre lepšie cielenie reklamy a propagácie služieb Spoločnosti.

Informácie ukladané v súboroch cookies na nepoužijú na Vašu osobnú identifikáciu.

Osobné údaje, (emailová adresa)na ktorých spracúvanie ste ako dotknutá osoba Spoločnosti ako dotknutá osoba udelili zakliknutím súhlasu so zasielaním Newsletteru Spoločnosť spracúva za účelom zasielania Newslettera súhlasíte s tým, aby sme Vás informovali o našich novinkách, pripravovaných projektoch a podujatiach, workshopoch, besedách a zasielali Vám na o informácie o ich konaní spolu s pozvánkou na základe Vášho súhlasu.

AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE:

 

Vaše osobné údaje poskytnuté spoločnosti za účelom vybavenia Vašej emailovej požiadavky /objednávky a na plnenie zmluvy, ktorú ste si u Spoločnosti objednali Spoločnosť uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a Spoločnosťou a naplnenia predmetu zmluvy.

Po ukončení spolupráce budú tieto údaje vymazané, pokiaľ neexistujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť Spoločnosti a daňové, účtovné alebo archívne povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia zmluvnej spolupráce.

Údaje získané povolením cookies Spoločnosť spracúva po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte na svojom prehliadači, prípadne do doby, než podáte námietku proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom alebo odvoláte súhlas.

Vaše osobné údaje poskytnuté spoločnosti za účelom zasielania Newslettera Spoločnosť uchováva v Databáze záujemcov o odoberanie Newslettera po dobu piatich (5) rokov odo dňa obdržania súhlasu so spracovaním emailovej adresy za účelom zasielania Newslettera od dotknutej osoby. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby, alebo dotknutú osobu požiada o opätovné udelenie súhlasu pred uplynutím tejto doby.

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME SPRACÚVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE:

 

Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva bez potreby vyžiadania si Vášho súhlasu, pričom právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: plnenie zmluvy a opatrení pre uzatvorením zmluvy (vychádzajúc z Recitálu 44 Nariadenia GDPR).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy, pričom ich poskytnutie je Vašou slobodnou voľbou/právom. V prípade, ak Vaše osobné údaje Spoločnosti neposkytnete, Spoločnosť nebude môcť s Vami uzatvoriť zmluvu a kvalitne Vám poskytnúť objednané služby.

Vaše osobné údaje Spoločnosť spracúva na základe udeleného súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov. Dotknutá osoba udelí prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky zvolením možností „udeľujem“ alebo „súhlasím“ alebo  zaškrtnutím políčka („opt – in“)  pri textácii znenia súhlasu spolu s poučením dotknutej osoby o jej právach s udelením tohto súhlasu spojených, pričom právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy, pričom ich poskytnutie je Vašou slobodnou voľbou/právom. V prípade, ak Vaše osobné údaje Spoločnosti neposkytnete, Spoločnosť nebude môcť s Vami uzatvoriť zmluvu a kvalitne Vám poskytnúť objednané služby.

Údaje z cookies spracúvame na právnom základe:

 • oprávneného záujmu Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR: cookies v časti fungovanie webovej stránky a na analytické účely(meranie návštevnostiwebovej stánky, prezeraných službách, ďalšej aktivite na webovej stránke, prispôsobenie zobrazenia webovej stránky);
 • Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR: cookies v časti marketingové účely: pre lepšie cielenie reklamy a propagácie služieb Spoločnosti.

Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť. Väčšina webových prehliadačov prijíma cookies automaticky. Obsahujú ale ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Ste oprávnení nastaviť si svoj prehliadač tak, by bolo používanie cookies na Vašom počítači zabránené; ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť stránok Spoločnosti. Pokyny k blokovaniu alebo odstráneniu súborov cookies v prehliadači možno nájsť v dokumentácii pomocníka jednotlivých prehliadačoch.

Dovoľujeme Vás upozorniť, že keďže v niektorých prípadoch Spoločnosti poskytnete aj osobné údaje ďalšej fyzickej osoby (najmä údaje o Vašom spoločníkovi alebo konateľovi v spoločnosti, alebo bežné osobné údaje o iných osobách) Spoločnosť musí na tieto prípady aplikovať § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, podľa ktorého je Spoločnosť oprávnená získať osobné údaje o ďalšej osobe od Vás, keďže poskytnutím osobných údajov o ďalšej osobe chránite svoje práva a oprávnené záujmy.

Za tým účelom prosím zoberte na vedomie, uzatvorením zmluvy so Spoločnosťou prehlasujete, že disponujete právnym základom (najmä súhlasom) na spracovanie osobných údajov ďalšej osoby (podľa konkrétneho prípadu ďalšieho konateľa a/alebo spoločníka v spoločnosti, Vašich rodičov alebo rodičov ďalšieho konateľa a/alebo spoločníka v spoločnosti).

Spoločnosť automatizovane nespracúva osobné údaje a nevykonáva profilovanie Vašich osobných údajov. Spoločnosť Vaše osobné údaje neprenáša do tretej krajiny s výnimkou online služby Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp).

Vaše osobné údaje sú v prvom rade spracúvané Spoločnosťou a prípadne jej pracovníkom. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so Spoločnosťou.

Osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje, v zákonom stanovenom prípade a rozsahu ich však musí poskytnúť štátnym orgánom na úseku živnostenského registra, obchodného registra, daňovému úradu prípadne iné orgán. Bez poskytnutia osobných údajov týmto subjektom by Spoločnosť nemohla vykonať objednané služby.

Vaše osobné údaje Spoločnosť len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu poskytne tretej osobe:

 • príslušnému Okresnému úradu, Živnostenský odbor, Obchodný register príslušného Okresného súdu, príslušný daňový úrad, prípadne iné orgány,
 • osobe zmluvne poverenej na vedenie účtovníctva Spoločnosti,
 • osobe zmluvne poverenej na právne vymáhanie neuhradenej pohľadávky,
 • poskytovateľovi poštových služieb na zaslanie faktúry poštou (Slovenská pošta, a.s.),
 • zmluvnému poskytovateľovi webhostingových služieb, ak má poskytovateľ prístup k osobným údajom ajlávmjuzik s.r.o.
 • poskytovatelia služieb a platforiem: Google Analytics, Google AdSense, Google Tag Manager, Hotjar, ISSET, s.r.o. (faktury-online), WordPress, alebo Facebook.
 • spoločnosti prevádzkujúcej online službu MailChimp so sídlom v USA (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) – služba slúžiaca na odosielanie Newsletterov a hromadné odosielanie emailov a ktorá je zapojená so tzv. Štítu na ochranu osobných údajov EU-US Privacy Schield Framework a Swiss-U.S: Privacy Shield Framework, ktorých úroveň ochrany osobných údajov je podľa Európskej komisie primeraná.

VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA GDPR:

 

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Spoločnosť a požadovať:

 • na požiadanie môžete uplatniť právo požadovať od Spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom (Spoločnosť Vás bude informovať predovšetkým o tom, či a aké kategórie osobných údajov o Vás sú spracúvané, o účele a povahe spracúvania, dobe spracúvania, vrátane informácie o prípadných príjemcoch mimo Spoločnosti a Vašich právach). Všeobecné informácie o činnostiach spracovania Vašich osobných údajov sú uvedené v týchto pravidlách.

Ak sa domnievate, že Spoločnosť spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, s v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu).

V súlade s legislatívou, máte:

 • právo na prístup (čl. 15 GDPR), ktoré ste Spoločnosti poskytli. Ak si toto právo uplatníte, Spoločnosť Vám potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto Vaše osobné údaje sprístupnené spolu s informáciou o spracúvaní.
 • právo na opravu (čl. 16 GDPR) tých osobných údajov, ktoré sú akokoľvek nepresné alebo neúplné alebo chybné. Sama Spoločnosť má primárny záujem na tom, aby spracúvala o Vás len správne a aktuálne osobné údaje. Na toto právo nadväzuje právo byť informovaný ohľadne opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzení ich spracovania: Spoločnosť je povinná informovať jednotlivých príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, o oprave alebo výmaze osobných údajov alebo obmedzení spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.
 • právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), ktoré sa volá i ako tzv. právo na zabudnutie. Toto právo zahŕňa právo na obmedzenie spracúvania, ak už nie sú Vaše osobné údaje potrebné na uvedený účel, alebo ak už Spoločnosť nemá zákonnú povinnosť alebo dôvod ďalej spracúvať (najmä archivovať) Vaše osobné údaje, vrátane prípadov, ak by ste aj ďalej nesúhlasili s ďalším spracúvaním. V rámci splnenia tohto práva Spoločnosť Vaše osobné údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Právo na výmaz sa neuskutoční, ak je spracovanie osobných údajov potrebné k splneniu právnych povinností, pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a ďalšie prípady určené v Nariadení GDPR.
 • právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), viď. právo v bode 4. Máte právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovávanie Vašich osobných údajov, ak: a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnej k tomu, aby Spoločnosť mohla overiť presnosť údajov, a) spracúvanie je protiprávne a namiesto výmazu osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia, c) Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale požadujete ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku, d) vzniesli ste námietku proti spracúvaniu, po dobu pokiaľ nie je overené, či oprávnené záujmy Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.
 • právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR), zahŕňa právo na prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od Spoločnosti inému subjektu, kedy Spoločnosť odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému subjektu, ktorého sami určíte. Prenesenie osobných údajov musí byť technicky možné.
 • právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov, v prípade, ak by Vám Spoločnosť zasielala obchodné oznámenia alebo vyhodnocovala nákupné preferencie. Spoločnosť na základe uplatnenia tohto práva okamžite skončí spracúvanie osobných údajov na tento účel.
 • právo odvolať súhlas: v prípade, ak Spoločnosť spracúva osobe údaje na základe udeleného súhlasu, a to kedykoľvek písomne alebo na emailovú adresu: info@ajlavmjuzik.com zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • právo podať sťažnosť: ak sa domnievate, že Spoločnosť nespracúva osobné údaje zákonným spôsobom, na Úrad na ochranu osobných údajov SR,so sídlom Hraničná 12, 820 01 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel.: +421 2 3231 32 20, email: dozor@pdp.gov.sk.

Spoločnosť dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Nakladanie s nimi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia GDPR. Spoločnosť pravidelne posudzuje aktuálnosť týchto pravidiel. Aktuálna verzia týchto pravidiel je dostupná na webovej stránke www.ajlavmjuzik.com, v sekcii Ochrana osobných údajov. V prípade, ak budú tieto pravidlá podstatne zmenené, Spoločnosť zákazníkov viditeľne upozorní.

Ak máte otázky, pripomienky alebo ak si uplatňujete Vaše práva k ochrane osobných údajov, kontaktujte Spoločnosť, prosím na email: info@ajlavmjuzik.com,alebo aj poštou na adresu: ajlávmjuzik s.r.o., so sídlom Stromová 6, 831 01 Bratislava.

Tieto pravidlá sú účinné od 25.05.2018